Kdo jsme?

Historie Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR

 

Již před rokem 1989 existovaly různé kontakty jednotlivců z tehdejšího Československa s obdobnými organizacemi ve světě, které sdružují křesťany pracující ve zdravotnictví. Cílem těchto uskupení je studování a promýšlení problémů, se kterými se zdravotníci při své práci s nemocnými setkávají a které jsou natolik specifické, že jejich řešení na všeobecné církevní půdě není nasnadě. Z těchto důvodů vznikla snaha vytvořit obdobnou organizaci také v naší zemi. Dne 2.8.1990 bylo registrováno Křesťanské sdružení zdravotníků v ČSFR.

Koncepcí, jak takovou organizaci vytvořit a vést bylo jistě mnoho. Zakladatelům SKZ šlo však od samého začátku o vytvoření Sdružení, které by mělo poměrně jasně vytyčenou duchovní orientaci. Toto se promítlo do vytvoření věroučných zásad SKZ (viz dále), které nyní stanoví určitý duchovní základ této jinak ekumenicky zaměřené aktivity. I když o těchto věroučných zásadách byly v první etapě vedeny diskuze, zdá se, že právě ony měly podstatný význam pro uchování dosavadní duchovní identity SKZ. V této souvislosti jsme také v roce 1991 změnili název na Sdružení křesťanských zdravotníků, aby byla takto zdůrazněná jasná křesťanská orientace jednotlivých členů.

Začátkem devadesátých let  bezprostředně po politických změnách  jsme se setkávali u veřejnosti s přímo živelným zájmem o vše duchovní. 2. celostátní konference v Olomouci se zúčastnilo téměř 250 účastníků. V následujících letech jsme pozorovali určitý kvantitativní pokles tohoto zájmu, ale došlo na druhé straně k názorovému vytříbení a SKZ dostalo duchovně i organizačně pevnější základ. Vytvořil se okruh členů a zájemců, kteří tuto aktivitu každoročně různým způsobem podporovali. Přes různé organizační i duchovní problémy může tedy z Boží milosti Sdružení křesťanských zdravotníků rozvíjet i nadále svou činnost. Je naším přáním a touhou, aby konference a setkání křesťanů ve zdravotnictví, které SKZ organizuje, přispívaly k zodpovězení některých otázek a řešení problémů, se kterými se jako věřící lidé na svých pracovištích při službě nemocným setkáváme.

Cíle a prostředky SKZ


Sdružení křesťanských zdravotníků je křesťanská iniciativa ekumenického charakteru, jejíž hlavními cíli jsou:
 • Evangelizační úsilí , tj. misijní působení mezi zdravotníky a pacienty tím, že hlásá Ježíše Krista jako jediného Spasitele a Pána, prohlašuje Bibli jako nejvyšší autoritu v otázkách víry a života a vede k duchovnímu růstu skrze pěstování osobního vztahu k Bohu.

 • Snaha o skloubení duchovní a odborné činnosti zvláště v těchto oblastech: jednota zásad a praktických postojů v životě křesťanského zdravotníka; duchovní poradenská a pastýřská péče; komplexní péče o nemocného člověka; vztah zdravotníka k alternativním formám medicíny aj.

 • Spolupráce s jinými křesťanskými iniciativami a sdruženími v oblastech diakonie, aktivity proti alkoholismu a toxikomanii promýšlení zásad křesťanské etiky (např. ochrany života), v oblasti šíření Bible a křesťanské literatury aj.

K dosažení cílů v SKZ používáme tyto prostředky:

 •  

  zakládání modlitebních skupin mezi zdravotníky,

 • organizování přednášek, kurzů a konferencí,

 • individuální a hromadná evangelizace,

 • publikační činnost a

 • udržování styků s tuzemskými a zahraničními organizacemi stejného zaměření.

V posledních deseti letech jsme udržovali kontakty hlavně se dvěmi zahraničními organizacemi: International Christian Medical and Dental Association (Londýn, U.K.) a Healthcare Christian Fellowship International (Rynfield, Jihoafrická republicka).

Organizační struktura

Členství

Členem Sdružení se podle stanov může stát každý zdravotník, který se ztotožňuje s cíli a věroučnými základy víry Sdružení. Člen aktivně prosazuje zájmy a cíle Sdružení, podporuje jeho práci finančními prostředky podle svých možností. Je zájmem Sdružení získávat přátelé a podporu mezi nezdravotnickými profesemi.

Struktura SKZ

Základní funkční jednotkou Sdružení je skupina, která je složena z alespoň 7 členů. Skupiny jsou vytvářeny na území několika okresů, obce, města, čtvrti a při různých ústavech a institucích. V rámci celé ČR řídí činnost Sdružení koordinační výbor (složený t.č. z 9 členů) a volený na období 3 let.

Věroučné zásady SKZ

 

 1. jednota Otce, Syna a Ducha svatého v Trojici
 2. osoba Ježíše Krista jako pravého Boha a pravého člověka, narozeného z panny Marie, jeho skutečné bezhříšné lidství, jeho smrt přinášející smíření,jeho tělesné vzkříšení a nanebevstoupení
 3. Božská inspirace a svrchovaná autorita Písma svatého ve všech věcech víry a duchovního vedení
 4. vina a porušenost lidské přirozenosti jako důsledek pádu člověka
 5. zástupná smrt Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání jako jediná cesta záchrany od hříchu skrze pokání a víru
 6. nezbytnost nového narození z Ducha svatého, jeho přítomnost v životě křesťana jako předpoklad posvěcení a služby
 7. druhý příchod Ježíše Krista a soud nad spravedlivými i nespravedlivými
 8. vzkříšení těla a věčný život
 9. peklo je místem věčného trestu pro všechny, kteří odmítli Ježíše Krista
 10. nebe je místem věčné blaženosti pro všechny, kteří přijali Ježíše Krista.

  Koordinační výbor

  Na členské schůzi konané dne 25.4.2009 byl zvolen nový předseda sdružení, zástupce a členové výboru:

  MUDr. Petra Sovjáková - předseda
  Jaromír Jandl - zástupce

  členové koordinačního výboru:
  MUDr. Štěpán Rucki
  MUDr. Aleš Hejlek
  MUDr. Janusz Walach
  MUDr. Lenka Pyszková
  Ing. Lumír Sovják