Stanovy

STANOVY SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ V ČR

§ 1

(1) Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR, dále jen Sdružení, je křesťanská iniciativa ekumenického charakteru, která vyvíjí svou činnost v souladu s platným právním řádem České republiky.

(2) Sdružení vlastní právní subjektivitu.

(3) Působištěm Sdružení je území České republiky.

(4) Sídlem ústředních orgánů Sdružení je místo trvalého pobytu předsedy sdružení – Chalupníkova 52, 70030, Ostrava Zábřeh.

(5) Sdružení má právo používat znak a razítko v souladu s platnými předpisy v této oblasti.

§ 2

Cílem Sdružení je:

1. Misijní působení mezi zdravotníky a pacienty tím, že hlásá Ježíše Krista jako jediného Spasitele a Pána, prohlašuje Bibli jako nejvyšší autoritu v otázkách víry a života, a vede k duchovnímu růstu skrze pěstování osobního vztahu k Bohu.

2. Snaha o skloubení duchovní a odborné činnosti zvláště v těchto oblastech: jednota zásad a praktických postojů v životě křesťanského zdravotníka; duchovní poradenská a pastýřská péče; komplexní péče o nemocného člověka; vztah zdravotníka k alternativním formám medicíny aj.

3. Spolupráce s jinými křesťanskými iniciativami a sdruženími v oblastech diakonie, aktivity proti alkoholismu a toxikomanii, promýšlení zásad křesťanské etiky (např. ochrany života), v oblasti šíření Bible a křesťanské literatury, aj.

4. Podporovat vznik a činnost místních skupin jako platformy pro povzbuzování věřících zdravotníků k misijní činnosti a k věrnému zachovávání biblických zásad v profesním i osobním životě.

§ 3

K realizaci výše jmenovaných cílů Sdružení používá tyto prostředky:

1. individuální a hromadná evangelizace,

2. zakládání skupin mezi zdravotníky a povzbuzování vedoucích těchto skupin,

3. organizování přednášek, kurzů a konferencí,

4. publikační činnost a

5. udržování styků s tuzemskými a zahraničními organizacemi stejného zaměření.

§ 4

Členství:

(1) Členem Sdružení se může stát každý zdravotník, který se ztotožňuje s cíli a věroučnými základy víry Sdružení. O přijetí rozhoduje Koordinační výbor na základě žádosti.

(2) V odůvodněných případech se může členem Sdružení stát i nezdravotník. Je to zejména v  případech zřetelného ztotožnění se s vizí Sdružení a ochoty přispívat k realizaci cílů Sdružení.
Tyto důvodu posuzuje Koordinační výbor a individuálně rozhoduje o přijetí za člena.

(3) Člen Sdružení aktivně prosazuje zájmy a cíle Sdružení, podporuje jeho práci finančními příspěvky podle svých možností.

§ 5

Zrušení členství:

Členství ve Sdružení zaniká v případě:

1. úmrtí člena,

2. dobrovolného odstoupení pomocí písemné žádosti zaslané Koordinačnímu výboru,

3. vyloučení usnesením Koordinačního výboru za jednání neslučitelné se stanovami Sdružení,

4. pokud po dobu 3 let neprojeví aktivní zájem o činnost Sdružení.

§ 6

Orgány Sdružení jsou:

1. Koordinační výbor

2. Shromáždění členů Sdružení.

§ 7

(1) Koordinační výbor řídí činnost Sdružení v souladu se stanovami a koordinuje činnost Skupin v rámci celého Sdružení.

(2) Koordinační výbor se skládá z nejméně 5 osob, které jsou voleny Shromážděním členů prostou většinou hlasů přítomných členů. K právnímu zastupování Sdružení je zapotřebí alespoň 2 členů Koordinačního výboru.

(3) Volby členů Koordinačního výboru se konají každé 3 roky. Znovuzvolení členů předchozího výboru je možné.

(4) Během mimořádného Shromáždění členů Sdružení (viz § 8 odstavec 1) může být zvolen nový Koordinační výbor.

(5) Koordinační výbor setrvává ve své funkci až do doby zvolení nového výboru.

§ 8

(1) Shromáždění členů Sdružení se koná jednou ročně. Mimořádné Shromáždění členů může být svoláno na písemnou žádost 1/3 členů Sdružení nebo v případě, kdy to vyžadují zájmy Sdružení.

(2) Koordinační výbor sestavuje jednací řád Shromáždění členů a svolává Shromáždění členů písemným pozváním. Pozvání je pravoplatné, jestliže bylo odesláno všem zapsaným členům nejméně 4 týdny před předpokládaným termínem Shromáždění.

(3) Shromáždění členů je platné za přítomnosti minimálně 10 zapsaných členů. Pokud se v označeném termínu nesejde požadovaný počet členů, svolává Koordinační výbor další Shromáždění ve druhém termínu, nejpozději však v průběhu 14 dnů. Zasedání ve druhém termínu je platné bez ohledu na počet přítomných členů.

(4) Shromáždění členů vede člen Koordinačního výboru.

(5) V pravomoci Shromáždění členů Sdružení je:

1. schválení zasedacího řádu,

2. přijímání zprávy o činnosti Sdružení a zprávy o hospodaření za uplynulé období,

3. volba Koordinačního výboru v souladu s § 7, odstavce 2, 3 a 4,

4. ustanovení dvojčlenné Revizní komise, která kontroluje činnost a hospodaření Sdružení a podává o tom zprávu u příležitosti dalšího Shromáždění členů Sdružení.

5. schválení usnesení ve věci absolutoria pro Koordinační výbor za uplynulé období,

6. schválení programu činnosti pro další období,

7. schválení usnesení ve věci změny stanov nebo rozpuštění Sdružení (viz odstavec 6).

(6) Usnesení Shromáždění členů vyjma usnesení týkajících se změny stanov a rozpuštění Sdružení jsou schvalována prostou většinou hlasů přítomných členů. Ke schválení usnesení týkajících se změny stanov nebo rozpuštění Sdružení je nutná 3/4 většina hlasů přítomných členů.

(7) Hlasování je veřejné. Na návrh, který byl přijat alespoň 1/3 z počtu přítomných členů, je hlasování tajné. Při stejném počtu hlasů se hlasování opakuje, v případě další rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Sdružení.

§ 9

(1) Základní funkční jednotkou Sdružení je skupina, která je složena z alespoň 3 členů.

(2) Skupiny mohou být vytvářeny na území několika okresů, obce, města, čtvrti a při různých ústavech a institucích.

(3) Koordinační výbor podporuje a koordinuje vznik skupin. Skupina nemá vlastní právní subjektivitu a právně podléhá Koordinačnímu výboru Sdružení.

§ 10

Zásady hospodaření:

(1) Sdružení sleduje svou činností výlučně a bezprostředně dobročinné cíle.

(2) Sdružení má právo vlastnit, nabývat a zbývat se movitého i nemovitého majetku v souladu s platnými právními předpisy.

(3) Majetek Sdružení je představován jeho fondy, nemovitostmi a movitostmi.

(4) Fondy vznikají z:

1. darů a finančních příspěvků členů Sdružení,

2. darů jiných spřízněných fyzických osob, křesťanských organizací a sdružení,

3. jiných nekonstantních příjmů, mj. veřejných sbírek,

4. příjmů z vlastního majetku a činnosti podle stanov.

(5) Eventuální zisk může být použit jen pro realizaci cílů Sdružení určených těmito stanovami. Členové Sdružení nemají žádný podíl na zisku.

(6) Všechny právní úkony, které vedou k finančním závazkům nebo ke změně majetku Sdružení, vyžadují podpis osob zplnomocněných Koordinačním výborem. V opačném případě jsou neplatné.

(7) Skupiny disponují majetkem Sdružení jen na základě zplnomocnění Koordinačního výboru.

(8) V případě, že Shromáždění členů Sdružení schválí návrh na rozpuštění Sdružení, vymezí toto Shromáždění cíl, pro který má být majetek Sdružení určen a povolá likvidační komisi.